Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Talentové skúšky


 

ŠTUDIJNÝ ODBOR – 8227 Q TANEC

1. TERMÍN 1. KOLA TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 29. apríl 2024

2. TERMÍN 1. KOLA TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 10. máj 2024

Talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí ukončili deviaty ročník ZŠ, a tiež uchádzači so záujmom študovať druhú strednú školu. (V prípade uchádzača, ktorý už absolvoval jednu strednú školu a vykonal na nej úspešne maturitné skúšky, je v štúdiu oslobodený od absolvovania všeobecno-vzdelávacích predmetov a študuje len prakticko-umelecké a teoreticko-umelecké predmety daného študijného odboru).
Na konzervatóriu je podľa zákona možné študovať výlučne dennou formou štúdia.

Predpokladom úspešného zvládnutia fyzicky náročného štúdia je dobrý zdravotný stav uchádzača.
Spolu s prihláškou je nutné zaslať:

1. podrobnú správu od všeobecného lekára, ktorej údaje svedčia o vynikajúcom zdravotnom stave uchádzača (fyzickom aj psychickom, uveďte aj alergie)
2. podrobnú správu od ortopéda o fyzickej zdatnosti uchádzača

Tlačivo na podrobnú správu od všeobecného lekára nájdete v sekcii: O škole / Tlačivá na stiahnutie.

Upozorňujeme, že talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači bez akýchkoľvek závažných zdravotných a ortopedických problémov.

Talentové skúšky v ODBORE TANEC sú zložené z troch častí.

1.časť

Posúdia sa fyzické predpoklady pre tanec: javiskový vzhľad a osobitosť uchádzača, vzhľad horných a dolných končatín, vytočenosť a rozsah pohybu v bedrových kĺboch, dispozícia dolných končatín, stavba chodidla, priehlavok, dispozícia pre skok, fyziologicky zakrivená, pružná a ohybná chrbtica, celková pružnosť, proporcionalita, hmotnosť.

2. časť

Overujú sa základy pohybových schopností v tanečných technikách –v klasickom tanci, ľudovom tanci a jazzovom tanci). Jednotlivý uchádzač absolvuje skúšku zo všetkých troch techník formou predcvičovania, to znamená, že zopakuje zadané technické cvičenie a zadanú tanečnú ukážku, kde sa overí jeho pohybová koordinácia, tanečnosť, muzikálnosť, rytmus, pohybová pamäť, schopnosť vnímať hudbu a rytmus v tanečných variáciách. Súčasťou je aj krátka improvizácia.

3. časť

Prebehne krátky pohovor s uchádzačom.

 

Upozorňujeme, že skúšku je možné vykonať len v mäkkých cvičkách (alebo v ponožkách), v priliehavom cvičebnom úbore a s upravenými vlasmi.

Manipulačný poplatok za talentové skúšky je 0 eur.

Výsledok talentových skúšok bude zverejnený podľa zákona 17. 5. 2024 na výveske školy a na internetovej stránke školy: www.skke.sk

Kritéria hodnotenia

Celkové hodnotenie vzniká na základe čiastkového ohodnotenia dvoch kritérií:

  1. overenie nadania a talentu,
  2. zohľadnenie študijných výsledkov (prospech).

Systém hodnotenia platný pre všetky odbory

Počet bodov určuje odborná komisia v zložení 4 členov následovne:

  1. overenie nadania a talentu – max. 100 bodov.
  2. zohľadnenie študijných výsledkov (prospech) – max. 5 bodov,

Pre úspešné prijatie je potrebné získať v 1. kritériu Overenie nadania a talentu minimálne 50 bodov. (Ak uchádzač nezíska v tomto kritériu minimálne 50 bodov nevyhovie talentovým skúškam.)

Výsledné poradie úspešných uchádzačov určí súčet získaných bodov v jednotlivých kritériách.

Pri rovnosti bodov poradie uchádzača určí počet získaných bodov v kritériu 1 - Overenie nadania a talentu.

 

Definovanie jednotlivých kritérií

Overenie nadania a talentu.

Prijímacím konaním sa zisťuje miera talentu. Skúšok sa zúčastňuje každý uchádzač bez ohľadu na dosiahnutý prospech. Bodové hodnotenie v rozsahu 0 – 100 bodov.

Bodové hodnotenie v odbore Tanec:

Overenie fyzických predpokladov                           maximum bodov     52

Pohybové schopnosti v tanečných technikách    maximum bodov     44

Osobná prezentácia                                                maximum bodov      4

 

Zohľadnenie študijných výsledkov (prospech)

            Za celkový prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body v rozsahu 0 až 5 bodov - podľa prospechu žiaka. Žiakom, ktorí boli hodnotení počas školského roku 2021/2022 slovným hodnotením, bude toto hodnotenie prepočítané na základe konkrétneho slovného hodnotenia konkrétneho predmetu tak, aby mohol byť každý predmet kvantifikovaný v rozmedzí 1 až 5. Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradí toto hodnotenie z daného predmetu hodnotením z najbližšieho roka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

Prijatí budú len uchádzači, ktorí v prijímacom konaní dosiahli potrebný počet bodov určený kritériami prijatia a umiestnili sa na mieste, ktoré neprevyšuje počet stanovených možných prijatých uchádzačov.

V Košiciach, dňa 27. 11. 2023

                                                                                                          Mgr. Boris Girdasov

                                                                                                     riaditeľ Súkromného konzervatória