Sme SKKE

Talentové skúšky


Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Rozhodnutím číslo: 2020/10610:1-A1030 mimoriadne určil, že prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl...

Z tohto dôvodu sa talentové skúšky na Súkromné konzervatórium neuskutočnia v plánovanom termíne 6. apríla 2020. O presnom termíne konania talentových skúšok vás budeme informovať na webovej stránke školy. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje emailom, alebo telefonicky.

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR – 8227 Q TANEC

TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 20. 3. 2020

Talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí ukončili deviaty ročník ZŠ i pre uchádzačov so záujmom študovať druhú strednú školu. (V prípade uchádzača, ktorý už absolvoval jednu strednú školu a vykonal na nej úspešne maturitné skúšky je v štúdiu oslobodený od absolvovania všeobecno-vzdelávacích predmetov a študuje len prakticko-umelecké a teoreticko- umelecké predmety daného študijného odboru.)
Na konzervatóriu je podľa zákona možné študovať výlučne dennou formou štúdia.

Predpokladom úspešného zvládnutia fyzicky náročného štúdia je dobrý zdravotný stav uchádzača.
Spolu s prihláškou je nutné zaslať:

1. podrobnú správu od všeobecného lekára, ktorej údaje svedčia o vynikajúcom zdravotnom stave uchádzača (fyzickom aj psychickom, uveďte aj alergie)
2. podrobnú správu od ortopéda o fyzickej zdatnosti uchádzača

Tlačivo na podrobnú správu od všeobecného lekára nájdete v sekcii: O škole / Tlačivá na stiahnutie.

Upozorňujeme, že talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači bez akýchkoľvek závažných zdravotných a ortopedických problémov.

Talentové skúšky v ODBORE TANEC sú zložené z troch častí.

1.časť

Posúdia sa fyzické predpoklady pre tanec: javiskový vzhľad a osobitosť uchádzača, vzhľad horných a dolných končatín, vytočenosť a rozsah pohybu v bedrových kĺboch, dispozícia dolných končatín, stavba chodidla, priehlavok, dispozícia pre skok, fyziologicky zakrivená, pružná a ohybná chrbtica, celková pružnosť, proporcionalita, hmotnosť.

2. časť

Overujú sa základy pohybových schopností v tanečných technikách –v klasickom tanci, ľudovom tanci a jazzovom tanci). Jednotlivý uchádzač absolvuje skúšku zo všetkých troch techník formou predcvičovania, to znamená, že zopakuje zadané technické cvičenie a zadanú tanečnú ukážku, kde sa overí jeho pohybová koordinácia, tanečnosť, muzikálnosť, rytmus, pohybová pamäť, schopnosť vnímať hudbu a rytmus v tanečných variáciách. Súčasťou je aj krátka improvizácia.

3. časť

Prebehne krátky pohovor s uchádzačom.

Upozorňujeme, že skúšku je možné vykonať len v mäkkých cvičkách (alebo v ponožkách), v priliehavom cvičebnom úbore a s upravenými vlasmi.

Manipulačný poplatok za talentové skúšky je 0 eur.

Výsledok talentových skúšok bude zverejnený do 3 dní na výveske školy a na internetovej stránke školy: www.skke.sk

Bližšie informácie budú zaslané uchádzačovi na základe vyplnenej prihlášky na originálnom tlačive MŠ SR.

Systém hodnotenia platný pre všetky odbory:

Počet bodov určuje odborná komisia v zložení 4 členov.
Do systému hodnotenia TS sa započítava aj prospech. Za prospech získa uchádzač od 0 do 4 bodov.
Jeden člen komisie môže udeliť max. 24 bodov , jednotlivé bodové hodnotenia členov komisie sa sčítajú.
Konečné číslo je výsledný počet bodov.

Minimálny počet bodov na prijatie je 70 bodov a maximálny 100 bodov.