Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Predmety


KONZERVATÓRIUM ODBOR SPEV

Počas 6. rokoch štúdia v odbore spev získavajú študenti znalosti z týchto predmetov:


Vzdelávacia oblasť
UMENIE A KULTÚRA

 • Hlavný odbor štúdia Spev
 • Ansámblový spev
 • Základy dirigovania
 • Základy herectva
 • Operné herectvo
 • Hra na klavíri
 • Estetika umenia
 • Korepetícia a štúdium programu


Vzdelávacia oblasť
JAZYK A KOMUNIKÁCIA

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Druhý cudzí jazyk: taliansky jazyk
 • Odborný cudzí jazyk
 • Javisková reč


Vzdelávacia oblasť
ČLOVEK A PRÍRODA

 • Fyziológia a hygiena hlasového aparátu


Vzdelávacia oblasť
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

 • Náuka o spoločnosti Dejepis
 • Dejiny hudby
 • Dejiny divadla
 • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia Spev
 • Psychológia
 • Pedagogika
 • Pedagogicko – umelecké predmety:
 • Pedagogika hlavného odboru štúdia Spev
 • Metodika hlavného odboru štúdia Spev
 • Didaktika hlavného odboru štúdia Spev
 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia Spev


Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA
A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

 • Informatika
 • Informatika v umení
 • Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia Spev
 • Spev notového zápisu bez prípravy
 • Sluchová analýza
 • Umelecko – teoretické predmety:
 • Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
 • Náuka o kontrapunkte
 • Náuka o harmónii
 • Náuka o hudobných formách
 • Hudobno – teoretická analýza skladieb


Vzdelávacia oblasť
ZDRAVIE A POHYB

 • Pohybová výchova


Vzdelávacia oblasť
ČLOVEK A HODNOTY

 • Etická výchova
 • Náboženská výchova


Vzdelávacia oblasť
ČLOVEK A SVET PRÁCE

 • Zborový spev
 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Pedagogicko – umelecká prax


Vzdelávacia oblasť
PRIEREZOVÉ TÉMY

 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár
 • Interpretačný semin