Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Predmety


KONZERVATÓRIUM ODBOR TANEC

Počas 6. rokoch štúdia v odbore tanec získavajú študenti znalosti z týchto predmetov:


Vzdelávacia oblasť
UMENIE A KULTÚRA

 • Klasický tanec (KTA)
 • Ľudový tanec (ĽTA)
 • Moderný tanec (MTA)
 • Charakterový tanec
 • Tanec s partnerom
 • Hra na klavíri


Vzdelávacia oblasť
JAZYK A KOMUNIKÁCIA

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Druhý cudzí jazyk
 • Odborný cudzí jazyk


Vzdelávacia oblasť
ČLOVEK A PRÍRODA

 • Fyziológia a hygiena pohybového aparátu
 • Dejepis
 • Dejiny tanca a baletu
 • Dejiny hudby
 • Dejiny divadla
 • Náuka o spoločnosti
 • Psychológia
 • Pedagogicko-umelecké predmety:
 • Pedagogika tanca
 • Teória a metodika tanca
 • Metodika výučby tanca
 • Pedagogický seminár
 • Didaktika tanca


Vzdelávacia oblasť
ZDRAVIE A POHYB

 • Javiskový pohyb


Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA
A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

 • Informatika
 • Umelecko-teoretické predmety:
 • Rozbor umeleckých diel
 • Náuka o hudbe


Vzdelávacia oblasť
ČLOVEK A HODNOTY

 • Etická výchova
 • Náboženská výchova


Vzdelávacia oblasť
ČLOVEK A SVET PRÁCE

 • Umelecká prax KTA
 • Umelecká prax ĽTA
 • Umelecká prax MTA
 • Vyučovacia prax
 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár