Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Charakteristika školy


Súkromné konzervatórium, Zádielska 12 v Košiciach je  typ strednej školy, ktorá poskytuje komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca a pedagóga základných umeleckých škôl v študijných odboroch:

  • 8226 Q Hudobno-dramatické umenie
  • 8226 Q 01 Muzikál
  • 8227 Q Tanec
  • 8228 Q Spev

Štúdium na konzervatóriu je súvislé 6- ročné. V 4. ročníku vykonajú študenti maturitnú skúšku a môžu sa zúčastniť prijímacich pohovorov na VŠ alebo konkurzov do profesionálnych umeleckých súborov. V prípade, ak sa nerozhodnú pre žiadnu VŠ alebo profesionálny umelecký súbor môžu pokračovať v štúdiu v 5. a 6. ročníku. Po úspešnom absolvovaní 5. a 6. ročníka získajú titul DiS.art. , ktorý ich oprávňuje učiť na základných umeleckých školách vo vyštudovanom odbore.
Štúdium  na konzervatóriu  je určené pre žiakov, ktorí ukončili deviaty ročník ZŠ i pre uchádzačov so záujmom študovať druhú strednú školu. (V prípade uchádzača, ktorý už absolvoval jednu strednú školu a vykonal na nej úspešne maturitné skúšky je v štúdiu oslobodený od absolvovania všeobecno-vzdelávacích predmetov a študuje len prakticko-umelecké a teoreticko- umelecké predmety daného študijného odboru.)
Na konzervatóriu je podľa zákona možné študovať výlučne dennou formou štúdia.

Stupeň vzdelania

Škola poskytuje (platné od 1.septembra 2008):

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ - ISCED 3A (1.- 4. ročník Konzervatória)

Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku Konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania ukončeného maturitou a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.

Pripravuje žiakov predovšetkým na:

  1. súvislé šesťročné vzdelávanie v 5. a 6. ročníku Konzervatória,
  2. na ďalšie univerzitné vzdelávanie,
  3. pre uplatnenie v praxi

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/ - ISCED 5B (5. a 6. ročník Konzervatória)

Pokročilejšie vzdelávanie v 5. a 6. ročníku Konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti. V rámci súvislého šesťročného vzdelávania žiak musí na konci 4.ročníka úspešne vykonať predpísanú maturitnú skúšku. Dokladom o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom ISCED 5B vzdelávacích programov v 5. a 6. ročníku Konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu. Žiaci získavajú praktické schopnosti, vedomosti potrebné pre trh práce, kvalifikáciu na trhu práce na Slovensku i v zahraničí. Vyššie odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu Konzervatória, ktorý sa ukončuje predpísanou absolventskou skúškou.

Dokladom o získanom absolventskom vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art“, titul sa uvádza za priezviskom.

Profil absolventa

Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. 

Absolvent študijného odboru Hudobno-dramatické umenie, Hudobno-dramatické umenie-Muzikál, Tanec a Spev je osobnosťou pripravenou pre výkon profesionálne náročných umeleckých činností, pre umelecko-pedagogickú prácu na základnom stupni umeleckých škôl alebo k vysokoškolskému štúdiu daného študijného odboru a príbuzných odborov. Úplné stredoškolské vzdelanie získané maturitou a vyššie odborné vzdelanie vrátane pedagogickej spôsobilosti nadobudnuté absolutóriom školy, prehĺbené povinnou koncertnou a scénickou praxou, formuje výkonného profesionálneho umelca alebo pedagóga na základných umeleckých školách.