Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Školné a štipendium

Školné na Súkromnom konzervatóriu je vo výške 45 € za mesiac školského vyučovania (školné sa neplatí počas letných prázdnin), takže ročné školné je 450 € (za 10 mesiacov školského vyučovania).

Školné je možné uhrádzať jednorazovo alebo vo forme polročných či mesačných splátok.

 

V rámci školného majú naši žiaci:

 

Mimo školného rodičia neplatia žiadne iné poplatky do rôznych fondov (rodičovský príspevok, príspevky ZRPŠ, príspevky na hygienické potreby a podobne).

Oproti „bezplatným školám“ tak nakoniec školné vychádza na 1,50 Eur/1 deň  počas 10 mesiacov za kvalitné a úspešné vzdelanie a príležitosti  získané na našej škole:

https://www.facebook.com/watch/?v=1200103803871293

https://www.facebook.com/watch/?v=1202803040448231

 

Štipendium

V oprávnených prípadoch škola poskytuje žiakom:

  • výkonové štipendium (za reprezentáciu školy) – formou odpustenia školného vo výške 50 % až 100 %.
  • študijné  štipendium (v oprávnených prípadoch - zlá sociálna situácia, jeden rodič, atď...) - odpustenie školného vo výške 50 % alebo 100 %.
  • sociálne štipendium (v oprávnených prípadoch) v školskom roku 2022/2023 je:
    • 53,52 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
    • 37,47 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,
    • 26,76 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5.