Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme nároční, ale umenie to vyžaduje.

Charakteristika odboru


Klasický tanec

Hlavným predmetom odboru tanec je klasický tanec. Predmet klasický tanec rozvíja u žiakov tanečnú techniku, koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť, napomáha ich harmonickému fyzickému rozvoju a formuje z nich profesionálnych tanečníkov (tanečnice), schopných plniť náročné umelecké úlohy. Treba zdôrazniť, že znalosť techniky klasického tanca je aj základnou prípravou pre všetky ostatné tanečné predmety. Vo vyučovacom procese musí pedagóg uplatňovať metodické postupy rozvíjajúce koordináciu a formu pohybov a zmysel pre zvýraznenie hudby tancom. Prostredníctvom štúdia cvikov a tanečných variácií a kombinácií klasického tanca, ktoré sú obsahom štúdia prvého až šiesteho ročníka nadobúdajú žiaci vedomosti, schopnosti a zručnosti umožňujúce im uplatniť sa v tanečnej praxi. Žiaci sú cieľavedome vedení k získavaniu špecifických znalostí a schopností tanečníka.


Moderný tanec

Dôležitým predmetom v štúdiu tanca je predmet moderný tanec, v ktorom pedagógovia vyučujú tanečne nadaného žiaka. Moderný tanec sa od klasického tanca líši obsahovo, ale aj formálne, preto je dôležité venovať mu osobitnú pozornosť. Využíva nové poznatky o tele a na ich základe ho rôzne tvaruje, využíva ho ako nástroj pre výpoveď. Preniká do neho aj filozofia, a na jej základe vznikajú charakteristické pohybové princípy, z ktorých sa odvodzujú pohyby, pohybové frázy a gestá. Medzi výrazné osobnosti moderného tanca neodmysliteľne patria: M. Graham, J. Limón, L.Horton. Všetky tieto osobnosti vniesli do umeleckého tanečného prejavu 20. storočia systém a metodicky rozpracovali obsah učiva pre dosiahnutie požadovaného cieľa. V polovici 20. storočia sa vyformoval tzv. postmoderný tanec, ktorý dlho pretrvával ako alternatívny umelecký prúd. Po obrúsení jeho radikálnej filozofie sa v 80-tych rokoch vyformoval nový estetický štýl, označovaný názvom súčasný tanec. Tanec, využívajúci princípy a filozofické základy súčasného tanca má dnes obrovské využitie nielen v profesionálnych telesách zameraných na tento druh tanca, ale jeho znalosti by mali mať aj klasicky vzdelaný tanečníci pre kamenné divadlá. Využíva sa tiež tanečnom divadle. Cieľom tanečného odboru je pripraviť absolventa školy pre všestranné uplatnenie v danej profesii a v tomto kontexte je výučba predmetu Moderný tanec nezastupiteľná.


Ľudový tanec

Predmet ľudový tanec je hlavný odbor štúdia odboru tanec. Počas štúdia predmetu ľudový tanec získavajú študenti praktické a teoretické vedomosti o ľudovom tanci. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej kultúry, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia (predlohou sú archívne dokumenty, audovizuálne záznamy a výskum), schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie tradičného ľudového tanca. Vo výchovno-vzdelávacej práci sa sleduje rozvoj telesných dispozícií, hudobného cítenia, sebaovládanie s dôrazom na disciplínu, kolektívne cítenie a správne estetické názory a návyky. Učebné osnovy umožňujú študentom získavať teoretické vedomosti o jednotlivých tanečných oblastiach a ich praktické osvojovanie v jednotlivých ročníkoch. Po ukončení súvislého šesťročného vzdelávania absolvujú žiaci štúdium na vyššej odbornej úrovni profesionálnym absolventským umeleckým výkonom.