Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme nároční, ale umenie to vyžaduje

Charakteristika odboru


Herecká tvorba

Herecká tvorba je hlavný odbor štúdia umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy,v ktorom pedagógovia vyučujú žiaka nadaného výrazným hereckým, speváckym a tanečným talentom, aby bol schopný profesionálne herecky pôsobiť v činohernom a muzikálovom divadelnom súbore a pedagogicky pôsobiť na základnej umeleckej škole. Pedagógovia rozvíjajú herecké dispozície žiaka na základe jeho talentových predpokladov individuálne, v skupine i v celom kolektíve ročníka. Rozvíjajú fyzické i psychické schopnosti žiaka v špeciálnych pohybových cvičeniach, v ktorých sa rozvíja vizuálna, verbálna a pohybová pamäť, schopnosť myslieť, hľadať, skúšať nachádzať a fixovať, sústavne a systematicky pracovať na vlastnom rozvoji i na schopnosti uplatniť sa v tímovej práci, pracovať na neustálom rozvíjaní hereckej fantázie a tvorivosti, na rozvíjaní základných schopností pochopiť a vyjadriť myšlienky, city a tvorivé zámery svoje, režiséra a autorov dramatických diel. Systematicky spolupracovať a tvorivo reagovať v umeleckom kolektíve na požiadavky pedagógov a režisérov.


Vyššia odborná úroveň

V piatom a šiestom ročníku absolvujú výučbu na vyššej odbornej úrovni a ukončia ju v šiestom ročníku absolventským výkonom. Vyučovanie speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu v nápaditej a náročnej choreografii pri vysokej kvalite hereckého, speváckeho a tanečno-pohybového prejavu. Žiaci sú cieľavedome vedení k získavaniu špecifických znalostí, schopností muzikálového herectva, študujú muzikálový repertoár, aby pri absolventskej skúške prejavili profesionálnu umeleckú úroveň činoherného a muzikálového herca.

V súvislom šesťročnom štúdiu získavajú žiaci na hodinách vyučovania hlavného odboru štúdia aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä metodiky a didaktiky vyučovania základov herectva. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecko-interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania. Nevyhnutným predpokladom pri študovaní repertoáru je každodenná niekoľkohodinová samostatná umelecká príprava. Bez nej je napredovanie vylúčené. Je to už oblasť tvorivej umeleckej práce, na ktorú sa najmä vo vyššom odbornom vzdelávaní u žiakov uvedených odborov v predmete kladie veľký dôraz.