Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Talentové skúšky

V školskom roku 2021/2022 sa odbor neotvára.

V prípade, že máte záujem študovať neoperný spev, prejdite na sekciu HDU-Muzikál / Talentové skúšky 

Študijný odbor – 8228 Q SPEV

Talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí ukončili deviaty ročník ZŠ i pre uchádzačov so záujmom študovať druhú strednú školu. (V prípade uchádzača, ktorý už absolvoval jednu strednú školu a vykonal na nej úspešne maturitné skúšky je v štúdiu oslobodený od absolvovania všeobecno-vzdelávacích predmetov a študuje len prakticko-umelecké a teoreticko- umelecké predmety daného študijného odboru.)
Na konzervatóriu je podľa zákona možné študovať výlučne dennou formou štúdia.

Predpokladom úspešného zvládnutia fyzicky náročného štúdia je dobrý zdravotný stav uchádzača. Spolu s prihláškou je nutné zaslať:

1. podrobnú správu od všeobecného lekára
2. podrobnú správu od foniatra

Upozorňujeme, že talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači bez akýchkoľvek závažných zdravotných problémov.

Talentové skúšky v ODBORE SPEV sú zložené z troch častí.

Talentová skúška zo spevu pozostáva z predvedenia požadovaného programu a overenia hlasového rozsahu, sluchovej analýzy a rytmu, hereckej tvorby a javiskového pohybu.

1. časť - Spev

Uchádzač si pripraví podľa vlastného výberu

  • Dve ľudové piesne /sprievod klavír/
  • Jednu modernú pieseň /sprievod klavír/

V prípade, že sa uchádzač zúčastní TS bez vlastného korepetítora je nutné zaslať notový zápis 2 týždne pred konaním TS.

2. časť – Sluchová analýza a rytmus

3. časť - Herecká tvorba a javiskový pohyb

Ku skúške si uchádzač pripraví podľa vlastného výberu:

  • Herecko-pohybovú etudy bez textu (do troch minút)
  • Krátky úryvok z poézie alebo prózy (spamäti do troch minút)
  • Komisia si overí rytmicko-pohybových daností. Komisia môže rozšíriť túto skúšku o doplňujúce otázky.

Dôležité:

  • Notový zápis
  • Cvičný úbor a obuv

Manipulačný poplatok za talentové skúšky je 0 eur.

Výsledok talentových skúšok bude zverejnený do 3 dní na výveske školy a na internetovej stránke školy: www.skke.sk

Bližšie informácie budú zaslané uchádzačovi na základe vyplnenej prihlášky na originálnom tlačive MŠ SR.

Systém hodnotenia platný pre všetky odbory:

Počet bodov určuje odborná komisia v zložení 4 členov.
Do systému hodnotenia TS sa započítava aj prospech. Za prospech získa uchádzač od 0 do 4 bodov.
Jeden člen komisie môže udeliť max. 24 bodov , jednotlivé bodové hodnotenia členov komisie sa sčítajú.
Konečné číslo je výsledný počet bodov.

Minimálny počet bodov na prijatie je 70 bodov a maximálny 100 bodov.