Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme nároční, ale umenie to vyžaduje

Charakteristika odboru


Hlavný odbor štúdia - spev

Hlavný odbor štúdia spev je predmet odbornej umeleckej a pedagogicko-umeleckej prípravy, ktorého cieľom je rozvíjať u žiaka správne spevácke návyky, skvalitniť a umocniť jeho spevácko-umelecké schopnosti a priviesť ho k vyspelému technicko-umeleckému prejavu. Žiak sa stretáva s riešením problémov sprevádzajúcich štúdium spevu a učí sa zabrániť prípadným poškodeniam interpretačného aparátu. Hlavný odbor štúdia - spev sa študuje individuálne. Vyučovanie spevu je tiež procesom výchovným. Učiteľ spevu má v každodennom styku vlastným príkladom a zodpovedným prístupom k práci pôsobiť na žiaka a tak pomáhať v jeho výchove a formovaní umeleckej osobnosti.

Základné predpoklady štúdia

Základným predpokladom štúdia je kvalitný, zdravý a vývoja schopný hlas s hudobným talentom. Žiak pre štúdium spevu musí spĺňať hlasové a fyzické požiadavky, musí mať dostatočné pamäťové a vôľové schopnosti. Nevyhnutným predpokladom pri študovaní repertoáru je každodenná samostatná umelecká príprava pri nástroji. Bez nej je napredovanie vylúčené. Pri „cvičení” ide o systematické rozvíjanie správnych speváckych návykov. Táto činnosť musí byť v súlade s neustálou sluchovou kontrolou a koncentráciou. Nie je to len niekoľkohodinový každodenný „tréning” hracieho aparátu, ale aj náročná duševná činnosť pri hľadaní adekvátneho hudobného obsahu. Ten musí spĺňať sluchovú, racionálnu i emocionálnu predstavu o podobe skladby. Je to už oblasť tvorivej umeleckej práce, na ktorú sa najmä vo vyššom odbornom vzdelávaní u žiakov uvedených odborov v predmete spev kladie veľký dôraz.


Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je vytvorenie zvukovo kvalitného znelého hlasu v rozsahu najmenej dvoch oktáv, s dynamickou škálou, pohyblivosťou a správnou artikuláciou. Cieľom hlavného odboru štúdia spev je získanie vyššieho odborného vzdelania, na základe ktorého je absolvent pripravený na profesionálne umelecké a pedagogicko-umelecké pôsobenie, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, je pracovne mobilný a je pripravený na celoživotné rozširovanie svojho odborného umeleckého a pedagogicko-umeleckého vzdelávania. Žiak získa orientáciu v odbornej literatúre a môže využívať takto získané poznatky v umeleckej praxi. Je schopný na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, dokáže samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť, je pripravený aplikovať získané vedomosti, umelecké schopnosti a zručnosti v profesionálnej praxi či už ako sólista alebo ako člen umeleckých telies. Dokáže intonovať a tvoriť intonačne čistý part pod vedením dirigenta pracovať v speváckom zbore či v iných komorných zostavách.