Sme SKKE

Talentové skúšky


Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Rozhodnutím číslo: 2020/10610:1-A1030 mimoriadne určil, že prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl...

Z tohto dôvodu sa talentové skúšky na Súkromné konzervatórium neuskutočnia v plánovanom termíne 6. apríla 2020. O presnom termíne konania talentových skúšok vás budeme informovať na webovej stránke školy. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje emailom, alebo telefonicky.

 

Študijný odbor - 8226 Q HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE
                                      - 8226 Q 01 HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE - MUZIKÁL

TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 19.3. 2020

Talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí ukončili deviaty ročník ZŠ i pre uchádzačov so záujmom študovať druhú strednú školu. (V prípade uchádzača, ktorý už absolvoval jednu strednú školu a vykonal na nej úspešne maturitné skúšky je v štúdiu oslobodený od absolvovania všeobecno-vzdelávacích predmetov a študuje len prakticko-umelecké a teoreticko- umelecké predmety daného študijného odboru.)
Na konzervatóriu je podľa zákona možné študovať výlučne dennou formou štúdia.

Predpokladom úspešného zvládnutia fyzicky náročného štúdia je dobrý zdravotný stav uchádzača. Spolu s prihláškou je nutné zaslať:

1. podrobnú správu od foniatra
2. podrobnú správu od všeobecného lekára

Tlačivo na podrobnú správu od všeobecného lekára nájdete v sekcii: O škole / Tlačivá na stiahnutie.

Upozorňujeme, že talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači bez akýchkoľvek závažných zdravotných a ortopedických problémov.

Cieľom talentovej skúšky je získať ucelený obraz o talente a schopnostiach uchádzačov. Hodnotí sa herecké, hudobné a pohybové nadanie, zdravý hlas schopný vývoja, správna výslovnosť /bez chýb/, telesné predpoklady bez chorôb, ktoré by bránili štúdiu, javiskový vzhľad.

Talentové skúšky v ODBORE HUDOBNO–DRAMATICKÉ UMENIE sú zložené z 3. častí:

1. ČASŤ– herecké predpoklady

Uchádzač si pripraví:

  • pohybovú etudu /bez slov – ľubovoľná téma/
  • Próza - podľa vlastného výberu v rozsahu minimálne 3. min.
  • Poézia - podľa vlastného výberu v rozsahu minimálne 3. min.

2. ČASŤ – spevácke predpoklady a všeobecná hudobná skúška

  • Uchádzač si pripraví jednu ľudovú pieseň + jednu umelú /populárna, jazzová, filmová, muzikálová, šansón/- potrebný notový podklad alebo CD nosič
  • Overenie hudobnej pamäte – požaduje sa : schopnosť opakovať jednoduchú melódiu a krátky melodicko-rytmický motív
  • Tonálne cvičenie - požaduje sa : zaspievať jednoduchú pieseň od rôznych tónov, sluchové rozlíšenie dur a mol
  • Zmysel pre rytmus – požaduje sa : reprodukcia rytmického motívu

3. ČASŤ – tanečné predpoklady

  • Zopakovanie zadanej krátkej tanečnej variácie –moderný tanec

Na talentovú skúšku si uchádzač prinesie :

  • cvičný úbor, vhodnú čistú obuv, hudobné podklady alebo CD nosič.

Manipulačný poplatok za talentové skúšky je 0 eur.

Výsledok talentových skúšok bude zverejnený do 3 dní na výveske školy a na internetovej stránke školy: www.skke.sk

Bližšie informácie budú zaslané uchádzačovi na základe vyplnenej prihlášky na originálnom tlačive MŠ SR.

Systém hodnotenia platný pre všetky odbory:

Počet bodov určuje odborná komisia v zložení 4 členov.
Do systému hodnotenia TS sa započítava aj prospech. Za prospech získa uchádzač od 0 do 4 bodov.
Jeden člen komisie môže udeliť max. 24 bodov , jednotlivé bodové hodnotenia členov komisie sa sčítajú.
Konečné číslo je výsledný počet bodov.

Minimálny počet bodov na prijatie je 70 bodov a maximálny 100 bodov.