Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Talentové skúšky


Milí uchádzači,

ďakujeme za Váš záujem zúčastniť sa talentových skúšok na naše konzervatórium.

 

Študijný odbor - 8226 Q HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE
                                      - 8226 Q 01 HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE - MUZIKÁL

 

1. TERMÍN 1. KOLA TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 29. apríl 2024

2. TERMÍN 1. KOLA TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 10. máj 2024

 

Talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí ukončili deviaty ročník ZŠ, a tiež uchádzači so záujmom študovať druhú strednú školu. (V prípade uchádzača, ktorý už absolvoval jednu strednú školu a vykonal na nej úspešne maturitné skúšky, je v štúdiu oslobodený od absolvovania všeobecno-vzdelávacích predmetov a študuje len prakticko-umelecké a teoreticko-umelecké predmety daného študijného odboru).
Na konzervatóriu je podľa zákona možné študovať výlučne dennou formou štúdia.

Predpokladom úspešného zvládnutia fyzicky náročného štúdia je dobrý zdravotný stav uchádzača. Spolu s prihláškou je nutné zaslať:

1. podrobnú správu od foniatra
2. podrobnú správu od všeobecného lekára

Tlačivo na podrobnú správu od všeobecného lekára nájdete v sekcii: O škole / Tlačivá na stiahnutie.

Upozorňujeme, že talentových skúšok sa môžu zúčastniť uchádzači bez akýchkoľvek závažných zdravotných a ortopedických problémov.

Cieľom talentovej skúšky je získať ucelený obraz o talente a schopnostiach uchádzačov. Hodnotí sa herecké, hudobné a pohybové nadanie, zdravý hlas schopný vývoja, správna výslovnosť /bez chýb/, telesné predpoklady bez chorôb, ktoré by bránili štúdiu, javiskový vzhľad.

Talentové skúšky v ODBORE HUDOBNO–DRAMATICKÉ UMENIE sú zložené z 3. častí:

1. ČASŤ– herecké predpoklady

Uchádzač si pripraví:

 • pohybovú etudu /bez slov – ľubovoľná téma/
 • Próza - podľa vlastného výberu v rozsahu minimálne 3. min.
 • Poézia - podľa vlastného výberu v rozsahu minimálne 3. min.

2. ČASŤ – spevácke predpoklady a všeobecná hudobná skúška

 • Uchádzač si pripraví jednu ľudovú pieseň + jednu umelú /populárna, jazzová, filmová, muzikálová, šansón/- potrebný notový podklad alebo CD nosič
 • Zmysel pre rytmus – požaduje sa : reprodukcia rytmického motívu

Iba pre uchádzačov odboru muzikál

 • Overenie hudobnej pamäte – požaduje sa : schopnosť opakovať jednoduchú melódiu a krátky melodicko-rytmický motív
 • Tonálne cvičenie - požaduje sa : zaspievať jednoduchú pieseň od rôznych tónov, sluchové rozlíšenie dur a mol

3. ČASŤ – tanečné predpoklady

 • Zopakovanie zadanej krátkej tanečnej variácie –moderný tanec

Na talentovú skúšku si uchádzač prinesie :

 • cvičný úbor, vhodnú čistú obuv, hudobné podklady alebo USB/CD nosič.

Manipulačný poplatok za talentové skúšky je 0 eur.

Výsledok talentových skúšok bude zverejnený podľa zákona 17. 5. 2024 na výveske školy a na internetovej stránke školy: www.skke.sk

 

Kritéria hodnotenia

Celkové hodnotenie vzniká na základe čiastkového ohodnotenia dvoch kritérií:

 1. overenie nadania a talentu,
 2. zohľadnenie študijných výsledkov (prospech).

Systém hodnotenia platný pre všetky odbory

Počet bodov určuje odborná komisia v zložení 4 členov následovne:

 1. overenie nadania a talentu – max. 100 bodov.
 2. zohľadnenie študijných výsledkov (prospech) – max. 5 bodov,

Pre úspešné prijatie je potrebné získať v 1. kritériu Overenie nadania a talentu minimálne 50 bodov. (Ak uchádzač nezíska v tomto kritériu minimálne 50 bodov nevyhovie talentovým skúškam.)

Výsledné poradie úspešných uchádzačov určí súčet získaných bodov v jednotlivých kritériách.

Pri rovnosti bodov poradie uchádzača určí počet získaných bodov v kritériu 1 - Overenie nadania a talentu.

 

Definovanie jednotlivých kritérií

Overenie nadania a talentu.

Prijímacím konaním sa zisťuje miera talentu. Skúšok sa zúčastňuje každý uchádzač bez ohľadu na dosiahnutý prospech. Bodové hodnotenie v rozsahu 0 – 100 bodov.

Bodové hodnotenie v odbore Hudobno-dramatické umenie:

Osobná prezentácia                                                       maximum bodov        4

Herectvo                                                                         maximum bodov        60

Spev                                                                                maximum bodov        24

Tanec                                                                               maximum bodov        12

Bodové hodnotenie v odbore Hudobno-dramatické umenie - Muzikál:

Osobná prezentácia                                                        maximum bodov        4

Herectvo                                                                          maximum bodov        40

Spev                                                                                 maximum bodov        40

Tanec                                                                                maximum bodov        16

 

Zohľadnenie študijných výsledkov (prospech)

Za celkový prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body v rozsahu 0 až 5 bodov - podľa prospechu žiaka. Žiakom, ktorí boli hodnotení počas školského roku 2021/2022 slovným hodnotením, bude toto hodnotenie prepočítané na základe konkrétneho slovného hodnotenia konkrétneho predmetu tak, aby mohol byť každý predmet kvantifikovaný v rozmedzí 1 až 5. Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradí toto hodnotenie z daného predmetu hodnotením z najbližšieho roka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

Prijatí budú len uchádzači, ktorí v prijímacom konaní dosiahli potrebný počet bodov určený kritériami prijatia a umiestnili sa na mieste, ktoré neprevyšuje počet stanovených možných prijatých uchádzačov.

V Košiciach, dňa 27. 11. 2023

                                                                                                          Mgr. Boris Girdasov

                                                                                                     riaditeľ Súkromného konzervatória