Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Sme SKKE

Predmety


HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE

Počas 6. rokoch štúdia HDO získavajú študenti znalosti z týchto predmetov:


Vzdelávacia oblasť
UMENIE A KULTÚRA

 • Hlavný odbor štúdia Herectvo
 • Hlavný odbor štúdia Spev
 • Hlavný odbor štúdia Tanec
 • Hra na klavíri
 • Šansón
 • Ansámblový spev
 • Estetika dramatického umenia


Vzdelávacia oblasť
JAZYK A KOMUNIKÁCIA

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk
 • Druhý cudzí jazyk
 • Odborný cudzí jazyk
 • Umelecký prednes
 • Moderovanie
 • Javisková reč


Vzdelávacia oblasť
ČLOVEK A PRÍRODA

 • Fyziológia a hygiena hlasového aparátu


Vzdelávacia oblasť
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

 • Náuka o spoločnosti Dejepis
 • Dejiny divadla
 • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 • Psychológia
 • Pedagogika
 • Pedagogicko – umelecké predmety:
 • Pedagogika hlavného odboru štúdia
 • Metodika hlavného odboru štúdia
 • Didaktika hlavného odboru štúdia
 • Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia


Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA
A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

 • Informatika
 • Sluchová analýza
 • Rozbor drámy
 • Umelecko – teoretické predmety:
 • Náuka o hudbe


Vzdelávacia oblasť
ZDRAVIE A POHYB

 • Javiskový pohyb
 • Pantomíma


Vzdelávacia oblasť
ČLOVEK A HODNOTY

 • Etická výchova
 • Náboženská výchova


Vzdelávacia oblasť
ČLOVEK A SVET PRÁCE

 • Umelecká prax interná
 • Umelecká prax verejná
 • Práca pred kamerou a mikrofónom
 • Pedagogicko – umelecká prax


Vzdelávacia oblasť
PRIEREZOVÉ TÉMY

 • Estetický seminár
 • Diplomový seminár
 • Interpretačný seminár