Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Dôvody prečo si vybrať SKKE


ŠESŤ DÔVODOV PREČO SI VYBRAŤ SKKE

PRVÝ DÔVOD
POSKYTOVANIE VZDELANIA V ODBORE 8226 Q 01 HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE – MUZIKÁL V KOŠICKOM KRAJI PREBIEHA JEDINE NA SÚKROMNOM KONZERVATÓRIU, ZÁDIELSKA 12, KOŠICE.

 • Súkromné konzervatórium na Zádielskej ul. 12 v Košiciach ako JEDINÉ KONZERVATÓRIUM V KOŠICKOM KRAJI PONÚKA ŠTÚDIUM V ODBORE HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE – MUZIKÁL. 
 • Tento odbor sa vyučuje len na štyroch konzervatóriách v rámci celého Slovenska. 
 • Škola má v tomto odbore vynikajúce výsledky a jej absolventi v prijímacom konaní na vysokých školách v tomto a príbuznom odbore hlavne na JAMU v Brne, ktorá ponúka Muzikálové herectvo, končia na prvých miestach. 
 • Po ukončení štúdia na vysokej škole sú im okamžite ponúkané angažmán v popredných divadlách v Českej republike (Divadlo JKT Plzeň, Moravské divadlo Olomouc, atď.)​

DRUHÝ DÔVOD
DVA PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ERASMUS + 

 • SKKE je zapojené do dvoch projektov ERASMUS+ s konzervatóriami v mestách

ROTTERDAM (Holandsko), 
LISABON (Portugalsko), 
LIVORNO (Taliansko), 
ZAGREB (Chorvátsko), 
CANNES (Francúzsko), 
MADRID (Španielsko).  

TRETÍ DÔVOD
VYSOKÁ UPLATNITEĽNOSŤ ABSOLVENTOV ŠKOLY V PRAXI.

 • Štúdium na našej škole od roku 2009 do roku 2020 úspešne ukončilo 111 študentov. 
 • Z toho sa 68 študentov uplatnilo v odbore, ktorý študovali (vysoké školy umeleckého zamerania, divadlá, súbory, pedagógovia ZUŠ, ...), čo predstavuje úspešnosť a uplatniteľnosť v odbore a na trhu práce 62 % !!!. 
 • Len máloktorá škola za tak krátky čas svojho pôsobenia dosiahla takúto úspešnosť a uplatniteľnosť v odbore a na trhu práce.
 • V školskom roku 2019/2020 ukončilo štúdium maturitnou skúškou jedenásť študentov, z toho traja sú prijatí na vysoké školy umeleckého zamerania (VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica), jeden získal angažmán v divadle ROMATHAN v Košiciach a sedem ďalej pokračuje v štúdiu absolutória na našej škole. 

Ďalej štúdium absolutória v tomto roku úspešne ukončilo šesť študentov, z toho päť študentov získalo angažmán v divadlách ako je: 

ROYAL BALLET FEHÉRVÁR, Maďarsko (2 študenti),

SZEGED CONTEMPORARY DANCE COMPANY, Maďarsko 

BALET ŠTÁTNEJ OPERY v Banskej Bystrici,

PODDUKELSKÝ UMELECKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR, Prešov
Jeden študent získal uplatnenie ako tanečný pedagóg, čiže
 100 % absolventov sa uplatnilo v odbore. 

ŠTVRTÝ DÔVOD
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA ŠKOLY S VYSOKÝMI ŠKOLAMI UMELECKÉHO ZAMERANIA A PROFESIONÁLNYMI SÚBORMI.

 • Od roku 2004 má naša škola uzatvorenú Dohodu o dlhodobej vzájomnej spolupráci s prestížnou umeleckou vysokou školou CODARTS University of the arts, Rotterdam. ​​​
 • Škola už dlhodobo spolupracuje s JANÁČKOVOU AKADÉMIOU MÚZICKÝCH UMENÍ v Brne. 
 • V roku 2018 naša škola uzatvorila Dohodu o dlhodobej vzájomnej spolupráci s baletným súborom ROYAL BALLET FEHÉRVÁR v Szekesfehervári v Maďarsku pod záštitou primátora mesta Székesfehérvár, ktorej predmetom je výuka a vzdelávanie v oblasti tanečného umenia a zaradenie študentov do oficiálneho vzdelávacieho programu (stáže)tréningov a naštudovania repertoáru súboru (iná forma resp. obdoba duálneho vzdelávania).

PIATY DÔVOD
PRVENSTVÁ ŠKOLY NA MEDZINÁRODNÝCH A CELOSLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH ŠTUDENTOV KONZERVATÓRIÍ, HUDOBNÝCH SÚŤAŽIACH.

 • V šk.roku 2019/2020  získala naša žiačka 3. ročníka na medzinárodnej baletnej súťaži Nádej baletu 2019 v Liptovskom Hrádku 1. miesto v kategórií žiakov konzervatórií nad 16 rokov a titul Absolútneho víťaza súťaže. 
 • V šk. roku 2018/2019  sme na medzinárodnej súťaži Nádej baletu 2018 v Liptovskom Hrádku taktiež získali 1. a 2. miesto v kategórií žiakov nad 16 rokov. 
 • Naši študenti úspešne reprezentovali našu školu aj na súťaží žiakov konzervatórií Priestor pre talent pod záštitou MŠVVaŠ, kde v roku 2017 v  Topoľčanoch získali 

1. a 3. miesto za umelecký prednes – próza, 
3. miesto za umelecký prednes – poézia, 
2. a 3. miesto za spev, 
3. miesto za hereckú improvizáciu  

a v roku 2019 v Bratislave získali 
2. miesto za umelecký prednes – próza, 
3. miesto za spev a čestné uznanie za interpretáciu.

Veľkým úspechom našich žiačok je aj získanie titulu víťaza súťaže Košický zlatý poklad 2019.

VYHLÁSENIE: Ako škola pripravujúca budúcich profesionálov sa nezúčastňujeme amatérskych súťaži, súťaží určených pre žiakov základných umeleckých škôl či dokonca žiakov neumeleckých škôl. Prezentovanie úspešnosti akéhokoľvek konzervatória v rámci takýchto  súťaží považujeme za neetické, pretože v nich žiaci konzervatórií súťažia so žiakmi na inej úrovni poskytovaného vzdelania. V rámci Slovenska však pre odbory, v ktorých poskytuje vzdelanie naša škola existujú iba dve súťaže, ktoré porovnávajú vzájomnú úroveň nadania, zručností a talentu len medzi študentmi konzervatórií. Týmito súťažami sú: Priestor pre Talent a Nádej baletu. V oboch dosahuje naša škola dlhodobo vynikajúce výsledky. 

ŠIESTY DÔVOD
ÚSPEŠNÁ PREZENTÁCIA SLOVENSKA AKO AJ MESTA KOŠICE (BEZ OFICIÁLNEJ PODPORY MESTA). 

 • Naša škola úspešne reprezentovala Slovensko ako aj samotné mesto Košice, kde ako víťaz medzinárodnej baletnej súťaže Nádej baletusme boli zaradení do spoločného programu s víťazmi medzinárodnej baletnej súťaže GRAND PRIX VIEDEŇ s názvom CHARITY AWARDS GALA konaného v Národnom divadle v Brne.
 • Naša škola sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodnom podujatí  Medzinárodní týdny tance – Happening tanečních konzervatoří v Prahekde taktiež úspešne reprezentuje Slovensko ako aj samotné mesto Košice, spomedzi tanečných konzervatórií z Prahy, Brna, Gyoru, Viedne, Bratislavy atď. ​​

 

SME MODERNÉ KONZERVATÓRIUM S EURÓPSKYMI SPOLUPRÁCAMI

KONZERVATÓRIUM PRE TEBA

...sme SKKE...

...buď aj ty SKKE...