Sme SKKE

Školné

PRÍSPEVOK NA ŠTÚDIUM - ŠKOLNÉ

Príspevok na štúdium - školné je 450 Eur na jeden školský rok (45 € mesačne X 10 MESIACOV)

Možnosti platby

 • ročne 
 • polročne 
 • mesačne  

Štipendium

Študent Súkromného konzervatória môže počas štúdia získať dva druhy štipendia:

Štipendium na základe § 149 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (sociálne):

Štipendium môže byť priznané z titulu hmotnej núdze alebo titulu životného minima, pričom výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzjúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa. V školskom roku 2016/2017 získali štipendium štyria žiaci.

Pre školský rok 2016/2017 bola stanovená výška štipendia:

 • 45,21 € mesačne - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane
 • 31,65 € mesačne - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane
 • 22,61 € mesačne - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane

Bližšie podrobnosti o poskytovaní tohto štipendia nájdete na stránke Centra vedecko-technických informácií SR http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/aktualne-informacie.html?page_id=9381

Štipendium na základe rozhodnutia riaditeľa školy (výkonové):

Súkromné konzervatórium v prípade výnimočnej reprezentácie školy môže študentom poskytúť štipendium formou úľavy alebo úplného odpustenia školného v nasledujúcom školskom roku. (V období rokov 2005-2016 bolo takto poskytnutých 13 štipendií).

ROZPIS ŠKOLNÉHO

Za tento príspevok škola zabezpečí žiakovi:

 1. Nadštandardné vybavenie vyučovacích priestorov
 2. Učebnice, vrátane učebníc ANJ
 3. Sprístupnenie priestorov školy i v čase mimoškolského vyučovania
 4. Hygienické potreby
 5. Víkendové sústredenia za účelom skvalitnenia prípravy žiaka
 6. Zabezpečenie internátneho ubytovania počas víkendových sústredení
 7. Workshopy v priebehu školského roka (domáci a zahraniční lektori)
 8. Čiastočnú úhradu nákladov na zakúpenie kostýmov, krojov a tanečnej obuvi na jednotlivé žiacke choreografie
 9. Príspevok na návštevu divadelných podujatí
 10. Čiastočná úhrada nákladov za ubytovanie, cestovné a účastníckych poplatkov v rámci festivalov, súťaží a prehliadok škôl na území SR a v zahraničí
 11. Čiastočná úhrada nákladov za ubytovanie, cestovné a školné počas stáží na zahraničnej partnerskej škole