Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Opatrenia - Výučba v šk. roku 2020/2021

 

 

Organizácia a pokyny k začiatku šk. roka 2020/2021

 

Z dôvodu situácie COVID 19 Vás prosíme o prečítanie a následné dodržiavanie pokynov a usmernení MŠVVaŠ SR.

 

 

Informácie  k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania na stredných školách

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

 1. Podmienky vstupu do školy: https://www.skke.sk/sites/default/files/tlaciva-na-stiahnutie/6/1._podmienky_vstupu_d_skoly.pdf
 2. Do 14. septembra 2020 je povinnosť používania rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch školy.
 3. ​Žiak predkladá pri prvom nástupe  čestné vyhlásenie  zákonného zástupcu a vyplnený zdravotný dotazník
 1. Od 16. septembra 2020 majú žiaci povinnosť používania rúšok v interiéri školy mimo svojej triedy. V prípade, že sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viacerých žiakov, je opäť povinnosťou žiakov nosiť rúška vo všetkých vnútorných priestoroch školy.
 2. Žiaci majú na každý deň minimálne dve rúška (z toho jedno náhradné musia mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. (SKKE odporúča z dôvodu fyzických zaťažení min. 3 rúška.)
 3. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 4. Žiaci minimalizujú zhromažďovanie sa pred školou.
 5. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 6. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 7. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško, a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne prevezmú.
 8. Žiak podozrivý na ochorenie COVID-19 nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka.
 9. Ak žiak, podozrivý na ochorenie COVID-19, je podrobený RT-PCR testu a výsledok je negatívny, výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená dochádzka do školy. Podozrivého žiaka ďalej manažuje príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom. Ak je výsledok pozitívny, všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostávajú v domácom prostredí až do doby určenia postupu príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka celej triedy až do doby určenia iného postupu príslušným RÚVZ.
 10. Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viacerých žiakov, vykonáva sa ranný filter pri vstupe do budovy školy.
 11. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.