Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

OBNOVENIE VYUČOVANIA NA SKKE


Na základe ROZHODNUTIA číslo: Číslo: 2020/12836:1-A2110 MŠVVaŠ SR 

zriaďovateľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice 

obnovuje školské vyučovanie.

Znenie rozhodnutia MŠVVaŠ SR : https://www.minedu.sk/data/att/16677.pdf

 • Zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa určí spôsob a termín na prejavenie zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do obnoveného školského vyučovania. 
 • Zriaďovateľ a riaditeľ školy sa budú riadiť vydanými usmerneniami vo veci: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020. Link: https://www.minedu.sk/data/att/16651.pdf

 

V Košiciach 18.6. 2020 

Mgr. Boris Girdasov, riaditeľ

 

ZO ZNENÍ OPATRENÍ VYBERÁME:

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. 

 • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.

 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

 • !!! Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 • Učitelia majú odporučené nenosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

 • Žiak dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.

 • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné.