Druhé kolo Talentových skúšok

Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice určuje termín druhého kola prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Termín druhého kola TS: 12. 06. 2020 (piatok) o 10 00 hod.

Talentové skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou.

V prípade, že uchádzač/jeho zákonný zástupca nesúhlasí s prezenčnou formou talentových skúšok, môžu sa talentové skúšky na základe žiadosti zákonného zástupcu uskutočniť i dištančnou formou (videozáznamom). Termín zaslania videozáznamov je do 12. 06. 2020 (piatok) do 10 00 hod.

Voľné miesta/počet žiakov, ktorých je možné prijať v druhom kole:

Odbor 8226 Q hudobno-dramatické umenie : 1 žiak

Odbor 8227 Q tanec: 1 žiak

 

Kritéria TS:

https://www.skke.sk/aktuality/2-kolo-talentovych-skusok-0